Eco-friendly accommodation

  • Camp Menina

  • Hotel Plesnik ****